wtorek, 6 maja 2008

Slownik ANG-POL Formuly Excel

Angielskie - Polskie
A1.R1C1 - A1.W1K1
ABS - MODUŁ.LICZBY
ABSREF - ADR.BEZWZG
ACCRINT - ACCRINT
ACCRINTM - ACCRINTM
ACOS - ACOS
ACOSH - ACOSH
ACTIVATE - UAKTYWNIJ
ACTIVATE.NEXT - UAKTYWNIJ.NAST
ACTIVATE.PREV - UAKTYWNIJ.POPRZ
ACTIVE.CELL - KOM.AKT
ACTIVE.CELL.FONT - KOM.AKT.CZCIONKA
ADD.ARROW - DODAJ.STRZAŁKĘ
ADD.BAR - DODAJ.PASEK
ADD.CHART.AUTOFORMAT - DODAJ.AUTOFOR.WYK
ADD.COMMAND - DODAJ.POLECENIE
ADD.LIST.ITEM - DODAJ.POZYCJĘ.LISTY
ADD.MENU - DODAJ.MENU
ADD.OVERLAY - DODAJ.WYKR.NAKŁADANY
ADD.TOOL - DODAJ.NARZĘDZIE
ADD.TOOLBAR - DODAJ.PASEK.NARZ
ADDIN.MANAGER - MENEDŻER.DODATKÓW
ADDRESS - ADRES
ALERT - OSTRZEŻENIE
ALIGNMENT - WYRÓWNANIE
AMORDEGRC - AMORDEGRC
AMORLINC - AMORLINC
AND - ORAZ
APP.ACTIVATE - APLIK.UAKTYWNIJ
APP.ACTIVATE.MICROSOFT - APLIK.UAKTYWNIJ.MICROSOFT
APP.MAXIMIZE - APLIK.PEŁNY.EKRAN
APP.MINIMIZE - APLIK.DO.IKONY
APP.MOVE - APLIK.PRZESUŃ
APP.RESTORE - APLIK.PRZYWRÓĆ
APP.SIZE - APLIK.ROZMIAR
APP.TITLE - APLIK.TYTUŁ
APPLY.NAMES - NADAJ.NAZWY
APPLY.STYLE - NADAJ.STYL
AREAS - OBSZARY
ARGUMENT - ARGUMENT
ARRANGE.ALL - ROZMIEŚĆ.WSZYSTKIE
ASC - ASC
ASIN - ASIN
ASINH - ASINH
ASSIGN.TO.OBJECT - PRZYPISZ.DO.OBIEKTU
ASSIGN.TO.TOOL - PRZYPISZ.DO.NARZĘDZIA
ATAN - ATAN
ATAN2 - ATAN2
ATANH - ATANH
ATTACH.TEXT - DOŁĄCZ.TEKST
ATTACH.TOOLBARS - DOŁĄCZ.PASKI
ATTRIBUTES - ATRYBUTY
AUTO.OUTLINE - AUTO.STRUKTURA
AVEDEV - ODCH.ŚREDNIE
AVERAGE - ŚREDNIA
AVERAGEA - ŚREDNIA.A
AXES - OSIE
BEEP - SYGNAŁ
BESSELI - BESSELI
BESSELJ - BESSELJ
BESSELK - BESSELK
BESSELY - BESSELY
BETADIST - ROZKŁAD.BETA
BETAINV - ROZKŁAD.BETA.ODW
BIN2DEC - BIN2DEC
BIN2HEX - BIN2HEX
BIN2OCT - BIN2OCT
BINOMDIST - ROZKŁAD.DWUM
BORDER - KRAWĘDŹ
BREAK - PRZERWIJ
BRING.TO.FRONT - PRZESUŃ.NA.WIERZCH
CALCULATE.DOCUMENT - PRZELICZ.DOKUMENT
CALCULATE.NOW - PRZELICZ.TERAZ
CALCULATION - PRZELICZENIE
CALL - WYWOŁAJ
CALLER - KTO.WYWOŁAŁ
CANCEL.COPY - ANULUJ.KOPIUJ
CANCEL.KEY - KLAWISZ.ANULUJ
CEILING - ZAOKR.W.GÓRĘ
CELL - KOMÓRKA
CELL.PROTECTION - KOMÓRKA.ZABEZPIECZENIE
CHANGE.LINK - ZMIEŃ.POŁĄCZENIE
CHAR - ZNAK
CHART.ADD.DATA - DODAJ.DANE.DO.WYKR
CHART.TREND - TREND.WYKRESU
CHART.WIZARD - KREATOR.WYKR
CHECK.COMMAND - ZAZNACZ.POLECENIE
CHECKBOX.PROPERTIES - POLE.WYBORU.WŁAŚCIWOŚCI
CHIDIST - ROZKŁAD.CHI
CHIINV - ROZKŁAD.CHI.ODW
CHITEST - TEST.CHI
CHOOSE - WYBIERZ
CLEAN - OCZYŚĆ
CLEAR - WYCZYŚĆ
CLEAR.OUTLINE - WYCZYŚĆ.STRUKTURĘ
CLEAR.PRINT.AREA - WYCZYŚĆ.OBSZAR.WYDRUKU
CLEAR.ROUTING.SLIP - WYCZYŚĆ.LISTĘ.WYSYŁKOWĄ
CLOSE - ZAMKNIJ
CLOSE.ALL - ZAMKNIJ.WSZYSTKIE
CODE - KOD
COLOR.PALETTE - PALETA.KOLORÓW
COLUMN - NR.KOLUMNY
COLUMN.WIDTH - SZEROKOŚĆ.KOLUMNY
COLUMNS - LICZBA.KOLUMN
COMBIN - KOMBINACJE
COMBINATION - WYKR.ZŁOŻONY
COMPLEX - COMPLEX
CONCATENATE - ZŁĄCZ.TEKSTY
CONFIDENCE - UFNOŚĆ
CONSOLIDATE - KONSOLIDUJ
CONSTRAIN.NUMERIC - ROZPOZNAWAJ.CYFRY
CONVERT - CONVERT
COPY - KOPIUJ
COPY.CHART - KOPIUJ.WYKR
COPY.PICTURE - KOPIUJ.RYSUNEK
COPY.TOOL - KOPIUJ.NARZĘDZIE
CORREL - WSP.KORELACJI
COS - COS
COSH - COSH
COUNT - ILE.LICZB
COUNTA - ILE.NIEPUSTYCH
COUNTBLANK - LICZ.PUSTE
COUNTIF - LICZ.JEŻELI
COUPDAYBS - COUPDAYBS
COUPDAYS - COUPDAYS
COUPDAYSNC - COUPDAYSNC
COUPNCD - COUPNCD
COUPNUM - COUPNUM
COUPPCD - COUPPCD
COVAR - KOWARIANCJA
CREATE.NAMES - UTWÓRZ.NAZWY
CREATE.OBJECT - UTWÓRZ.OBIEKT
CRITBINOM - PRÓG.ROZKŁAD.DWUM
CUMIPMT - CUMIPMT
CUMPRINC - CUMPRINC
CUSTOM.REPEAT - WŁASNE.POWTÓRZ
CUSTOM.UNDO - WŁASNE.COFNIJ
CUSTOMIZE.TOOLBAR - DOPASUJ.PASEK.NARZĘDZI
CUT - WYTNIJ
DATA.DELETE - DANE.USUŃ
DATA.FIND - DANE.ZNAJDŹ
DATA.FIND.NEXT - DANE.ZNAJDŹ.NAST
DATA.FIND.PREV - DANE.ZNAJDŹ.POPRZ
DATA.FORM - DANE.FORMULARZ
DATA.LABEL - DANE.ETYKIETA
DATA.SERIES - DANE.SERIE.DANYCH
DATE - DATA
DATEDIF - DATA.RÓŻNICA
DATESTRING - DATA.CIĄG.ZNAK
DATEVALUE - DATA.WARTOŚĆ
DAVERAGE - BD.ŚREDNIA
DAY - DZIEŃ
DAYS360 - DNI.360
DB - DB
DBCS - DBCS
DCOUNT - BD.ILE.REKORDÓW
DCOUNTA - BD.ILE.REKORDÓW.A
DDB - DDB
DEC2BIN - DEC2BIN
DEC2HEX - DEC2HEX
DEC2OCT - DEC2OCT
DEFINE.NAME - ZDEFINIUJ.NAZWĘ
DEFINE.STYLE - ZDEFINIUJ.STYL
DEGREES - STOPNIE
DELETE.ARROW - USUŃ.STRZAŁKĘ
DELETE.BAR - USUŃ.PASEK
DELETE.CHART.AUTOFORMAT - USUŃ.AUTOFOR.WYKR
DELETE.COMMAND - USUŃ.POLECENIE
DELETE.FORMAT - USUŃ.FORMAT
DELETE.MENU - USUŃ.MENU
DELETE.NAME - USUŃ.NAZWĘ
DELETE.NOTE - USUŃ.UWAGĘ
DELETE.OVERLAY - USUŃ.WYKR.NAKŁADANY
DELETE.STYLE - USUŃ.STYL
DELETE.TOOL - USUŃ.NARZĘDZIE
DELETE.TOOLBAR - USUŃ.PASEK.NARZ
DELTA - DELTA
DEMOTE - STRUKTURA.GRUPUJ
DEREF - WART.POD.ADRESEM
DEVSQ - ODCH.KWADRATOWE
DGET - BD.POLE
DIALOG.BOX - POLE.DIALOGU
DIRECT - BEZPOŚREDNIO
DIRECTORY - KATALOG
DISABLE.INPUT - WYŁĄCZ.WEJŚCIE
DISC - DISC
DISPLAY - WYŚWIETL
DMAX - BD.MAX
DMIN - BD.MIN
DOCUMENTS - DOKUMENTY
DOLLAR - KWOTA
DOLLARDE - DOLLARDE
DOLLARFR - DOLLARFR
DPRODUCT - BD.ILOCZYN
DSTDEV - BD.ODCH.STANDARD
DSTDEVP - BD.ODCH.STANDAR.POPUL
DSUM - BD.SUMA
DUPLICATE - POWIEL
DURATION - DURATION
DVAR - BD.WARIANCJA
DVARP - BD.WARIANCJA.POPUL
ECHO - ECHO
EDATE - EDATE
EDIT.COLOR - EDYTUJ.KOLOR
EDIT.DELETE - EDYCJA.USUŃ
EDIT.OBJECT - EDYCJA.OBIEKT
EDIT.REPEAT - EDYCJA.POWTÓRZ
EDIT.SERIES - EDYTUJ.SERIE.DANYCH
EDIT.TOOL - EDYTUJ.NARZĘDZIE
EDITBOX.PROPERTIES - POLE.EDYCJI.WŁAŚCIWOŚCI
EDITION.OPTIONS - EDYCJA.OPCJE
EFFECT - EFFECT
ELSE - INACZEJ
ELSE.IF - INACZEJ.JEŻELI
ENABLE.COMMAND - UDOST.POLECENIE
ENABLE.OBJECT - UDOST.OBIEKT
ENABLE.TIPWIZARD - UDOST.KREATOR.WSKAZ
ENABLE.TOOL - UDOST.NARZĘDZIE
END.IF - KONIEC.JEŻELI
ENTER.DATA - WPROWADŹ.DANE
EOMONTH - EOMONTH
ERF - ERF
ERFC - ERFC
ERROR - BŁĄD
ERROR.TYPE - NR.BŁĘDU
ERRORBAR - SŁUPEK.BŁĘDU
ERRORBAR.X - SŁUPEK.BŁĘDU.X
ERRORBAR.Y - SŁUPEK.BŁĘDU.Y
EVALUATE - SZACUJ
EVEN - ZAOKR.DO.PARZ
EXACT - PORÓWNAJ
EXEC - URUCHOM.PROGRAM
EXECUTE - WYKONAJ
EXP - EXP
EXPONDIST - ROZKŁAD.EXP
EXTEND.POLYGON - ROZSZERZONY.WIELOKĄT
EXTRACT - DANE.WYDZIEL
FACT - SILNIA
FACTDOUBLE - FACTDOUBLE
FCLOSE - PL.ZAMKNIJ
FDIST - ROZKŁAD.F
FILE.CLOSE - PLIK.ZAMKNIJ
FILE.DELETE - PLIK.USUŃ
FILES - PLIKI
FILL.AUTO - WYPEŁNIJ.AUTOMATYCZNIE
FILL.DOWN - WYPEŁNIJ.W.DÓŁ
FILL.GROUP - WYPEŁNIJ.GRUPĘ
FILL.LEFT - WYPEŁNIJ.W.LEWO
FILL.RIGHT - WYPEŁNIJ.W.PRAWO
FILL.UP - WYPEŁNIJ.W.GÓRĘ
FILL.WORKGROUP - WYPEŁNIJ.GRUPĘ.ROBOCZĄ
FILTER - FILTR
FILTER.ADVANCED - FILTR.ZAAWANSOWANY
FILTER.SHOW.ALL - FILTR.POKAŻ.WSZYSTKO
FIND - ZNAJDŹ
FIND.FILE - ZNAJDŹ.PLIK
FINDB - ZNAJDŹB
FINV - ROZKŁAD.F.ODW
FISHER - ROZKŁAD.FISHER
FISHERINV - ROZKŁAD.FISHER.ODW
FIXED - ZAOKR.DO.TEKST
FLOOR - ZAOKR.W.DÓŁ
FONT - CZCIONKA
FONT.PROPERTIES - CZCIONKA.WŁAŚCIWOŚCI
FOPEN - PL.OTWÓRZ
FOR - DLA
FOR.CELL - DLA.KOMÓRKI
FORECAST - REGLINX
FORMAT.AUTO - FORMAT.AUTO
FORMAT.CHART - FORMAT.WYKR
FORMAT.CHARTTYPE - FORMAT.TYP.WYKR
FORMAT.FONT - FORMAT.CZCIONKA
FORMAT.LEGEND - FORMAT.LEGENDA
FORMAT.MAIN - FORMAT.WYKR.GŁÓWNY
FORMAT.MOVE - FORMAT.PRZESUŃ
FORMAT.NUMBER - FORMAT.LICZBA
FORMAT.OVERLAY - FORMAT.WYKR.NAKŁADANY
FORMAT.SHAPE - FORMAT.KSZTAŁT
FORMAT.SIZE - FORMAT.ROZMIAR
FORMAT.TEXT - FORMAT.TEKST
FORMULA - FORMUŁA
FORMULA.ARRAY - FORMUŁA.TABLICA
FORMULA.CONVERT - FORMUŁA.TRYB.ADR
FORMULA.FILL - FORMUŁA.WYPEŁNIJ
FORMULA.FIND - FORMUŁA.ZNAJDŹ
FORMULA.FIND.NEXT - FORMUŁA.ZNAJDŹ.NAST
FORMULA.FIND.PREV - FORMUŁA.ZNAJDŹ.POPRZ
FORMULA.GOTO - FORMUŁA.IDŹ.DO
FORMULA.REPLACE - FORMUŁA.ZASTĄP
FPOS - PL.POZYCJA
FREAD - PL.CZYTAJ
FREADLN - PL.CZYTAJ.LIN
FREEZE.PANES - ZABLOKUJ.OKIENKA
FREQUENCY - CZĘSTOŚĆ
FSIZE - PL.ROZMIAR
FTEST - TEST.F
FULL - PEŁNY
FULL.SCREEN - PEŁNY.EKRAN
FUNCTION.WIZARD - KREATOR.FUNKCJI
FV - FV
FVSCHEDULE - FVSCHEDULE
FWRITE - PL.ZAPISZ
FWRITELN - PL.ZAPISZ.LN
GALLERY.3D.AREA - GALERIA.WARSTWOWY.3W
GALLERY.3D.BAR - GALERIA.SŁUPKOWY.3W
GALLERY.3D.COLUMN - GALERIA.KOLUMNOWY.3W
GALLERY.3D.LINE - GALERIA.LINIOWY.3W
GALLERY.3D.PIE - GALERIA.KOŁOWY.3W
GALLERY.3D.SURFACE - GALERIA.POWIERZCHNIOWY.3W
GALLERY.AREA - GALERIA.WARSTWOWY
GALLERY.BAR - GALERIA.SŁUPKOWY
GALLERY.COLUMN - GALERIA.KOLUMNOWY
GALLERY.CUSTOM - GALERIA.UŻYTKOWNIKA
GALLERY.DOUGHNUT - GALERIA.PIERŚCIENIOWY
GALLERY.LINE - GALERIA.LINIOWY
GALLERY.PIE - GALERIA.KOŁOWY
GALLERY.RADAR - GALERIA.RADAROWY
GALLERY.SCATTER - GALERIA.PUNKTOWY
GAMMADIST - ROZKŁAD.GAMMA
GAMMAINV - ROZKŁAD.GAMMA.ODW
GAMMALN - ROZKŁAD.LIN.GAMMA
GCD - GCD
GEOMEAN - ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA
GESTEP - GESTEP
GET.BAR - O.PASKU
GET.CELL - O.KOMÓRCE
GET.CHART.ITEM - O.ELEM.WYKR
GET.DEF - O.DEFINICJI
GET.DOCUMENT - O.DOKUMENCIE
GET.FORMULA - O.FORMULE
GET.LINK.INFO - O.POŁĄCZ.INFO
GET.MOVIE - O.FILMIE
GET.NAME - O.NAZWIE
GET.NOTE - O.NOTATCE
GET.OBJECT - O.OBIEKCIE
GET.PIVOT.FIELD - O.POLU.TABELI.PRZEST
GET.PIVOT.ITEM - O.POZ.TABELI.PRZEST
GET.PIVOT.TABLE - O.TABELI.PRZESTAWNEJ
GET.TOOL - O.NARZĘDZIU
GET.TOOLBAR - O.PASKU.NARZ
GET.WINDOW - O.OKNIE
GET.WORKBOOK - O.SKOROSZYCIE
GET.WORKSPACE - O.APLIKACJI
GETPIVOTDATA - WEŹDANETABELI
GOAL.SEEK - SZUKAJ.WYNIKU
GOTO - IDŹ.DO
GRIDLINES - LINIE.SIATKI
GROUP - GRUPUJ
GROWTH - REGEXPW
HALT - ZAKOŃCZ
HARMEAN - ŚREDNIA.HARMONICZNA
HELP - POMOC
HEX2BIN - HEX2BIN
HEX2DEC - HEX2DEC
HEX2OCT - HEX2OCT
HIDE - UKRYJ
HIDE.DETAILS - UKRYJ.SZCZEGÓŁY
HIDE.DIALOG - UKRYJ.DIALOG
HIDE.OBJECT - UKRYJ.OBIEKT
HLINE - LINIA.POZIOMO
HLOOKUP - WYSZUKAJ.POZIOMO
HOUR - GODZINA
HPAGE - STRONA.POZIOMO
HSCROLL - PRZEWIŃ.POZIOMO
HYPERLINK - HIPERŁĄCZE
HYPGEOMDIST - ROZKŁAD.HIPERGEOM
IF - JEŻELI
IMABS - IMABS
IMAGINARY - IMAGINARY
IMARGUMENT - IMARGUMENT
IMCONJUGATE - IMCONJUGATE
IMCOS - IMCOS
IMDIV - IMDIV
IMEXP - IMEXP
IMLN - IMLN
IMLOG10 - IMLOG10
IMLOG2 - IMLOG2
IMPOWER - IMPOWER
IMPRODUCT - IMPRODUCT
IMREAL - IMREAL
IMSIN - IMSIN
IMSQRT - IMSQRT
IMSUB - IMSUB
IMSUM - IMSUM
INDEX - INDEKS
INDIRECT - ADR.POŚR
INFO - INFO
INITIATE - OTWÓRZ.KANAŁ
INPUT - WEJŚCIE
INSERT - WSTAW
INSERT.MAP.OBJECT - WSTAW.OBIEKT.MAPA
INSERT.OBJECT - WSTAW.OBIEKT
INSERT.PICTURE - WSTAW.RYSUNEK
INSERT.TITLE - WSTAW.TYTUŁ
INSERTDATATABLE - WSTAW.DANE.TABELI
INT - ZAOKR.DO.CAŁK
INTERCEPT - ODCIĘTA
INTRATE - INTRATE
IPMT - IPMT
IRR - IRR
ISBLANK - CZY.PUSTA
ISERR - CZY.BŁ
ISERROR - CZY.BŁĄD
ISEVEN - ISEVEN
ISLOGICAL - CZY.LOGICZNA
ISNA - CZY.BRAK
ISNONTEXT - CZY.NIE.TEKST
ISNUMBER - CZY.LICZBA
ISODD - ISODD
ISPMT - ISPMT
ISREF - CZY.ADR
ISTEXT - CZY.TEKST
JUSTIFY - WYRÓWNAJ
KURT - KURTOZA
LABEL.PROPERTIES - ETYKIETA.WŁAŚCIWOŚCI
LARGE - MAX.K
LAST.ERROR - OSTATNI.BŁĄD
LCM - LCM
LEFT - LEWY
LEFTB - LEWYB
LEGEND - LEGENDA
LEN - DŁ
LENB - DŁ.B
LINE.PRINT - WIERSZ.DRUKUJ
LINEST - REGLINP
LINK.COMBO - POŁĄCZENIE.POLE.EDYCJI
LINK.FORMAT - POŁĄCZENIE.FORMAT
LINKS - POŁĄCZENIA
LIST.NAMES - WYŚWIETL.NAZWY
LISTBOX.PROPERTIES - POLE.LISTY.WŁAŚCIWOŚCI
LN - LN
LOG - LOG
LOG10 - LOG10
LOGEST - REGEXPP
LOGINV - ROZKŁAD.LOG.ODW
LOGNORMDIST - ROZKŁAD.LOG
LOOKUP - WYSZUKAJ
LOWER - LITERY.MAŁE
MACRO.OPTIONS - MAKRO.OPCJE
MAIL.ADD.MAILER - POCZTA.DODAJ.ROZSYŁACZ
MAIL.DELETE.MAILER - POCZTA.USUŃ.ROZSYŁACZ
MAIL.EDIT.MAILER - POCZTA.EDYTUJ.ROZSYŁACZ
MAIL.FORWARD - POCZTA.PRZEŚLIJ.DALEJ
MAIL.LOGOFF - POCZTA.ROZŁĄCZ.SIĘ
MAIL.LOGON - POCZTA.PRZYŁĄCZ.SIĘ
MAIL.NEXT.LETTER - POCZTA.NASTĘPNY.LIST
MAIL.REPLY - POCZTA.ODPOWIEDZ
MAIL.REPLY.ALL - POCZTA.ODPOWIEDZ.WSZYSTKIM
MAIL.SEND.MAILER - POCZTA.WYŚLIJ.ROZSYŁACZ
MAIN.CHART - WYKR.GŁÓWNY
MAIN.CHART.TYPE - WYKR.GŁÓWNY.TYP
MATCH - PODAJ.POZYCJĘ
MAX - MAX
MAXA - MAX.A
MDETERM - WYZNACZNIK.MACIERZY
MDURATION - MDURATION
MEDIAN - MEDIANA
MENU.EDITOR - EDYTOR.MENU
MERGE.STYLES - DOŁĄCZ.STYLE
MESSAGE - KOMUNIKAT
MID - FRAGMENT.TEKSTU
MIDB - FRAGMENT.TEKSTU.B
MIN - MIN
MINA - MIN.A
MINUTE - MINUTA
MINVERSE - MACIERZ.ODW
MIRR - MIRR
MMULT - MACIERZ.ILOCZYN
MOD - MOD
MODE - WYST.NAJCZĘŚCIEJ
MONTH - MIESIĄC
MOVE - PRZESUŃ
MOVE.TOOL - PRZESUŃ.NARZĘDZIE
MOVIE.COMMAND - POLECENIE.FILM
MROUND - MROUND
MULTINOMIAL - MULTINOMIAL
N - L
NA - BRAK
NAMES - NAZWY
NEGBINOMDIST - ROZKŁAD.DWUM.PRZEC
NETWORKDAYS - NETWORKDAYS
NEW - NOWY
NEW.WINDOW - NOWE.OKNO
NEXT - NAST
NOMINAL - NOMINAL
NORMDIST - ROZKŁAD.NORMALNY
NORMINV - ROZKŁAD.NORMALNY.ODW
NORMSDIST - ROZKŁAD.NORMALNY.S
NORMSINV - ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW
NOT - NIE
NOTE - NOTATKA
NOW - TERAZ
NPER - NPER
NPV - NPV
NUMBERSTRING - LICZBA.CIĄG.ZNAK
OBJECT.PROPERTIES - OBIEKT.WŁAŚCIWOŚCI
OBJECT.PROTECTION - OBIEKT.ZABEZPIECZENIE
OCT2BIN - OCT2BIN
OCT2DEC - OCT2DEC
OCT2HEX - OCT2HEX
ODD - ZAOKR.DO.NPARZ
ODDFPRICE - ODDFPRICE
ODDFYIELD - ODDFYIELD
ODDLPRICE - ODDLPRICE
ODDLYIELD - ODDLYIELD
OFFSET - PRZESUNIĘCIE
ON.DATA - GDY.DANE
ON.DOUBLECLICK - GDY.2KLIK
ON.ENTRY - GDY.WPROW
ON.KEY - GDY.KLAWISZ
ON.RECALC - GDY.PRZEL
ON.SHEET - GDY.ARKUSZ
ON.TIME - GDY.CZAS
ON.WINDOW - GDY.OKNO
OPEN - OTWÓRZ
OPEN.DIALOG - DIALOG.OTWÓRZ
OPEN.LINKS - OTWÓRZ.POŁĄCZENIA
OPEN.TEXT - OTWÓRZ.TEKST
OPTIONS.CALCULATION - OPCJE.PRZELICZANIE
OPTIONS.CHART - OPCJE.WYKR
OPTIONS.EDIT - OPCJE.EDYCJA
OPTIONS.GENERAL - OPCJE.OGÓLNE
OPTIONS.LISTS.ADD - OPCJE.DOD.DO.LISTY
OPTIONS.LISTS.DELETE - OPCJE.USUŃ.LISTĘ
OPTIONS.LISTS.GET - O.OPCJACH.LISTY
OPTIONS.ME - OPTIONS.ME
OPTIONS.TRANSITION - OPCJE.PRZECHODZENIE
OPTIONS.VIEW - OPCJE.WIDOK
OR - LUB
OUTLINE - STRUKTURA
OVERLAY - WYKR.NAKŁADANY
OVERLAY.CHART.TYPE - WYKR.NAKŁADANY.TYP
PAGE.SETUP - UKŁAD.STRONY
PARSE - ROZDZIEL
PASTE - WKLEJ
PASTE.LINK - WKLEJ.POŁĄCZENIE
PASTE.PICTURE - WKLEJ.RYSUNEK
PASTE.PICTURE.LINK - WKLEJ.RYSUNEK.POŁĄCZONY
PASTE.SPECIAL - WKLEJ.SPECJALNIE
PASTE.TOOL - WKLEJ.NARZĘDZIE
PATTERNS - WZORKI
PAUSE - WSTRZYMAJ
PEARSON - PEARSON
PERCENTILE - PERCENTYL
PERCENTRANK - PROCENT.POZYCJA
PERMUT - PERMUTACJE
PI - PI
PIVOT.ADD.DATA - PRZESTAWNA.DODAJ.DANE
PIVOT.ADD.FIELDS - PRZESTAWNA.DODAJ.POLA
PIVOT.FIELD - PRZESTAWNA.POLE
PIVOT.FIELD.GROUP - PRZESTAWNA.POLE.GRUPUJ
PIVOT.FIELD.PROPERTIES - PRZESTAWNA.POLE.WŁAŚCIWOŚCI
PIVOT.FIELD.UNGROUP - PRZESTAWNA.POLE.ROZGRUPUJ
PIVOT.ITEM - PRZESTAWNA.POZYCJA
PIVOT.ITEM.PROPERTIES - PRZESTAWNA.POZYCJA.WŁAŚCIWOŚCI
PIVOT.REFRESH - PRZESTAWNA.ODŚWIEŻ
PIVOT.SHOW.PAGES - PRZESTAWNA.POKAŻ.STRONY
PIVOT.TABLE.WIZARD - KREATOR.TABELI.PRZESTAWNEJ
PLACEMENT - POŁOŻENIE
PMT - PMT
POISSON - ROZKŁAD.POISSON
POKE - PRZEŚLIJ
POST.DOCUMENT - OGŁOŚ.DOKUMENT
POWER - POTĘGA
PPMT - PPMT
PRECISION - PRECYZJA
PREFERRED - PREFEROWANY
PRESS.TOOL - STAN.NARZĘDZIA
PRICE - PRICE
PRICEDISC - PRICEDISC
PRICEMAT - PRICEMAT
PRINT - DRUKUJ
PRINT.PREVIEW - PODGLĄD.WYDRUKU
PRINTER.SETUP - USTAWIENIE.DRUKARKI
PROB - PRAWDPD
PRODUCT - ILOCZYN
PROMOTE - STRUKTURA.ROZGRUPUJ
PROPER - Z.WIELKIEJ.LITERY
PROTECT.DOCUMENT - ZABEZPIECZ.DOKUMENT
PROTECT.REVISIONS - CHROŃ.POPRAWKI
PUSHBUTTON.PROPERTIES - PRZYCISK.WŁAŚCIWOŚCI
PV - PV
QUARTILE - KWARTYL
QUERY.GET.DATA - QUERY.POBIERZ.DANE
QUERY.REFRESH - QUERY.ODŚWIEŻ
QUIT - KONIEC
QUOTIENT - QUOTIENT
RADIANS - RADIANY
RAND - LOS
RANDBETWEEN - RANDBETWEEN
RANK - POZYCJA
RATE - RATE
RECEIVED - RECEIVED
REFTEXT - ADR.TEKST
REGISTER - REJESTRUJ
REGISTER.ID - REJESTR.KOD
RELREF - ADR.WZG
REMOVE.LIST.ITEM - USUŃ.POZYCJĘ.LISTY
REMOVE.PAGE.BREAK - USUŃ.ZNAK.KOŃCA.STRONY
RENAME.COMMAND - ZMIANA.NAZWY.POLECENIA
RENAME.OBJECT - ZMIANA.NAZWY.OBIEKTU
REPLACE - ZASTĄP
REPLACE.FONT - ZASTĄP.CZCIONKĘ
REPLACEB - ZASTĄP.B
REPORT.DEFINE - REPORT.DEFINE
REPORT.DELETE - REPORT.DELETE
REPORT.GET - REPORT.GET
REPORT.PRINT - REPORT.PRINT
REPT - POWT
REQUEST - ZAŻĄDAJ
RESET.TOOL - PRZYWRÓĆ.NARZĘDZIE
RESET.TOOLBAR - PRZYWRÓĆ.PASEK.NARZ
RESTART - WZNÓW
RESULT - WYNIK
RESUME - PODEJMIJ
RETURN - POWRÓT
RIGHT - PRAWY
RIGHTB - PRAWY.B
ROMAN - RZYMSKIE
ROUND - ZAOKR
ROUNDDOWN - ZAOKR.DÓŁ
ROUNDUP - ZAOKR.GÓRA
ROUTE.DOCUMENT - ROZEŚLIJ.DOKUMENT
ROUTING.SLIP - LISTA.WYSYŁKOWA
ROW - WIERSZ
ROW.HEIGHT - WIERSZ.WYSOKOŚĆ
ROWS - ILE.WIERSZY
RSQ - R.KWADRAT
RUN - URUCHOM
SAVE - ZACHOWAJ
SAVE.AS - ZACHOWAJ.JAKO
SAVE.COPY.AS - ZACHOWAJ.KOPIĘ.JAKO
SAVE.DIALOG - DIALOG.ZACHOWAJ
SAVE.NEW.OBJECT - ZACHOWAJ.NOWY.OBIEKT
SAVE.TOOLBAR - ZACHOWAJ.PASEK.NARZ
SAVE.WORKBOOK - ZACHOWAJ.SKOROSZYT
SAVE.WORKSPACE - ZACHOWAJ.OBSZAR.ROBOCZY
SCALE - SKALUJ
SCENARIO.ADD - SCENARIUSZ.DODAJ
SCENARIO.CELLS - SCENARIUSZ.KOMÓRKI
SCENARIO.DELETE - SCENARIUSZ.USUŃ
SCENARIO.EDIT - SCENARIUSZ.EDYCJA
SCENARIO.GET - O.SCENARIUSZU
SCENARIO.MERGE - SCENARIUSZ.DOŁĄCZ
SCENARIO.SHOW - SCENARIUSZ.POKAŻ
SCENARIO.SHOW.NEXT - SCENARIUSZ.POKAŻ.NAST
SCENARIO.SUMMARY - SCENARIUSZ.PODSUMOWANIE
SCROLLBAR.PROPERTIES - PASEK.PRZEW.WŁAŚCIWOŚCI
SEARCH - SZUKAJ.TEKST
SEARCHB - SZUKAJ.TEKST.B
SECOND - SEKUNDA
SELECT - ZAZNACZ
SELECT.ALL - ZAZNACZ.WSZYSTKO
SELECT.CHART - ZAZNACZ.WYKR
SELECT.END - ZAZNACZ.KONIEC
SELECT.LAST.CELL - ZAZNACZ.OSTATNIĄ.KOMÓRKĘ
SELECT.LIST.ITEM - ZAZNACZ.POZYCJĘ.LISTY
SELECT.PLOT.AREA - ZAZNACZ.OBSZAR.RYSOWANIA
SELECT.SPECIAL - ZAZNACZ.SPECJALNIE
SELECTION - ZAZNACZENIE
SEND.KEYS - WYŚLIJ.NACIŚNIĘCIA.KLAW
SEND.MAIL - WYŚLIJ.POCZTĘ
SEND.TO.BACK - PRZESUŃ.POD.SPÓD
SERIES - SERIE
SERIES.AXES - SERIE.OSIE
SERIES.ORDER - SERIE.KOLEJNOŚĆ
SERIES.X - SERIE.X
SERIES.Y - SERIE.Y
SERIESSUM - SERIESSUM
SET.CONTROL.VALUE - OKREŚL.WARTOŚĆ.STER
SET.CRITERIA - OKREŚL.KRYTERIA
SET.DATABASE - OKREŚL.BAZĘ.DANYCH
SET.DIALOG.DEFAULT - DIALOG.DOMYŚL.PRZYCISK
SET.DIALOG.FOCUS - DIALOG.DOMYŚL.POLE
SET.EXTRACT - OKREŚL.OBSZAR.WYDZIELANIA
SET.LIST.ITEM - OKREŚL.POZYCJĘ.LISTY
SET.NAME - OKREŚL.NAZWĘ
SET.PAGE.BREAK - USTAW.KONIEC.STRONY
SET.PREFERRED - OKREŚL.PREFEROWANY
SET.PRINT.AREA - OKREŚL.OBSZAR.WYDRUKU
SET.PRINT.TITLES - OKREŚL.TYTUŁY.WYDRUKU
SET.UPDATE.STATUS - OKREŚL.STATUS.AKTUALIZACJI
SET.VALUE - OKREŚL.WARTOŚĆ
SHARE - WIELODOSTĘP
SHARE.NAME - WIELODOSTĘP.NAZWA
SHEET.BACKGROUND - ARKUSZ.TŁO
SHORT.MENUS - SKRÓCONE.MENU
SHOW.ACTIVE.CELL - POKAŻ.AKTYWNĄ.KOM
SHOW.BAR - POKAŻ.PASEK
SHOW.CLIPBOARD - POKAŻ.SCHOWEK
SHOW.DETAIL - POKAŻ.SZCZEGÓŁ
SHOW.DIALOG - POKAŻ.DIALOG
SHOW.INFO - POKAŻ.INFO
SHOW.LEVELS - STRUKTURA.POKAŻ.POZIOMY
SHOW.TOOLBAR - POKAŻ.PASEK.NARZĘDZI
SIGN - ZNAK.LICZBY
SIN - SIN
SINH - SINH
SIZE - ROZMIAR
SKEW - SKOŚNOŚĆ
SLN - SLN
SLOPE - NACHYLENIE
SMALL - MIN.K
SOLVER.ADD - SOLVER.DODAJ
SOLVER.CHANGE - SOLVER.ZMIEŃ
SOLVER.DELETE - SOLVER.USUŃ
SOLVER.FINISH - SOLVER.ZAKOŃCZ
SOLVER.GET - SOLVER.MODEL
SOLVER.LOAD - SOLVER.ZAŁADUJ
SOLVER.OK - SOLVER.OK
SOLVER.OPTIONS - SOLVER.OPCJE
SOLVER.RESET - SOLVER.PRZYWRÓĆ
SOLVER.SAVE - SOLVER.ZACHOWAJ
SOLVER.SOLVE - SOLVER.ROZWIĄŻ
SORT - SORTUJ
SORT.SPECIAL - SORTUJ.SPECJALNIE
SOUND.NOTE - DŹWIĘK.ZAPISZ
SOUND.PLAY - DŹWIĘK.ODTWARZAJ
SPELLING - PISOWNIA
SPELLING.CHECK - PISOWNIA.SPRAWDŹ
SPLIT - PODZIEL
SQRT - PIERWIASTEK
SQRTPI - SQRTPI
STANDARD.FONT - CZCIONKA.STANDARDOWA
STANDARD.WIDTH - STANDARD.SZEROKOŚĆ
STANDARDIZE - NORMALIZUJ
START - START
STDEV - ODCH.STANDARDOWE
STDEVA - ODCH.STANDARDOWE.A
STDEVP - ODCH.STANDARD.POPUL
STDEVPA - ODCH.STANDARD.POPUL.A
STEP - KROK
STEYX - REGBŁSTD
STYLE - STYL
SUBSTITUTE - PODSTAW
SUBTOTAL - SUMY.POŚREDNIE
SUBTOTAL.CREATE - SUMY.POŚREDNIE.UTWÓRZ
SUBTOTAL.REMOVE - SUMY.POŚREDNIE.USUŃ
SUM - SUMA
SUMIF - SUMA.JEŻELI
SUMMARY.INFO - METRYKA.PLIKU
SUMPRODUCT - SUMA.ILOCZYNÓW
SUMSQ - SUMA.KWADRATÓW
SUMX2MY2 - SUMA.X2.M.Y2
SUMX2PY2 - SUMA.X2.P.Y2
SUMXMY2 - SUMA.XMY.2
SYD - SYD
T - T
TAB.ORDER - TAB.KOLEJNOŚĆ
TABLE - TABELA
TAN - TAN
TANH - TANH
TBILLEQ - TBILLEQ
TBILLPRICE - TBILLPRICE
TBILLYIELD - TBILLYIELD
TDIST - ROZKŁAD.T
TERMINATE - ZAMKNIJ.KANAŁ
TEXT - TEKST
TEXT.BOX - POLE.TEKST
TEXT.TO.COLUMNS - TEKST.W.KOLUMNY
TEXTREF - TEKST.ADR
TIME - CZAS
TIMEVALUE - CZAS.WARTOŚĆ
TINV - ROZKŁAD.T.ODW
TODAY - DZIŚ
TOOLS.MACRO - NARZĘDZIA.MAKRO
TOOLS.REVISIONS - NARZĘDZIA.WZNOWIENIA
TRACER.CLEAR - NADZÓR.WYCZYŚĆ
TRACER.DISPLAY - NADZÓR.WYŚWIETL
TRACER.ERROR - NADZÓR.BŁĄD
TRACER.NAVIGATE - NADZÓR.NAWIGACJA
TRANSPOSE - TRANSPONUJ
TREND - REGLINW
TRIM - USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY
TRIMMEAN - ŚREDNIA.WEWN
TRUNC - LICZBA.CAŁK
TTEST - TEST.T
TYPE - TYP
UNDO - COFNIJ
UNGROUP - ROZGRUPUJ
UNGROUP.SHEETS - ROZGRUPUJ.ARKUSZE
UNHIDE - ODKRYJ
UNLOCKED.NEXT - ODBLOKUJ.NAST
UNLOCKED.PREV - ODBLOKUJ.POPRZ
UNPROTECT.REVISIONS - NIE.CHROŃ.POPRAWEK
UNREGISTER - WYREJESTRUJ
UPDATE.LINK - ZAKTUALIZUJ.POŁĄCZENIE
UPPER - LITERY.WIELKIE
USDOLLAR - DOLAR.AMER
VALUE - WARTOŚĆ
VAR - WARIANCJA
VARA - WARIANCJA.A
VARP - WARIANCJA.POPUL
VARPA - WARIANCJA.POPUL.A
VBA.INSERT.FILE - VBA.WSTAW.PLIK
VBA.MAKE.ADDIN - VBA.UTWÓRZ.DODATEK
VDB - VDB
VIEW.3D - WIDOK.3W
VIEW.DEFINE - WIDOK.DEFINIUJ
VIEW.DELETE - WIDOK.USUŃ
VIEW.GET - O.WIDOKU
VIEW.SHOW - WIDOK.POKAŻ
VLINE - LINIA.PIONOWO
VLOOKUP - WYSZUKAJ.PIONOWO
VOLATILE - PRZELICZANA
VPAGE - STRONA.PIONOWO
VSCROLL - PRZEWIŃ.PIONOWO
WAIT - POCZEKAJ
WEEKDAY - DZIEŃ.TYG
WEEKNUM - WEEKNUM
WEIBULL - ROZKŁAD.WEIBULL
WHILE - DOPÓKI
WINDOW.MAXIMIZE - OKNO.PEŁNY.EKRAN
WINDOW.MINIMIZE - OKNO.DO.IKONY
WINDOW.MOVE - OKNO.PRZESUŃ
WINDOW.RESTORE - OKNO.PRZYWRÓĆ
WINDOW.SIZE - OKNO.ROZMIAR
WINDOW.TITLE - OKNO.TYTUŁ
WINDOWS - OKNA
WORKBOOK.ACTIVATE - SKOROSZYT.UAKTYWNIJ
WORKBOOK.ADD - SKOROSZYT.DODAJ
WORKBOOK.COPY - SKOROSZYT.KOPIUJ
WORKBOOK.DELETE - SKOROSZYT.USUŃ
WORKBOOK.HIDE - SKOROSZYT.UKRYJ
WORKBOOK.INSERT - SKOROSZYT.WSTAW
WORKBOOK.MOVE - SKOROSZYT.PRZESUŃ
WORKBOOK.NAME - SKOROSZYT.NAZWA
WORKBOOK.NEW - SKOROSZYT.NOWY
WORKBOOK.NEXT - SKOROSZYT.NAST
WORKBOOK.OPTIONS - SKOROSZYT.OPCJE
WORKBOOK.PREV - SKOROSZYT.POPRZ
WORKBOOK.PROTECT - SKOROSZYT.ZABEZPIECZENIE
WORKBOOK.SCROLL - SKOROSZYT.PRZEWIŃ
WORKBOOK.SELECT - SKOROSZYT.ZAZNACZ
WORKBOOK.TAB.SPLIT - SKOROSZYT.PODZIAŁ.KARTY
WORKBOOK.UNHIDE - SKOROSZYT.ODKRYJ
WORKDAY - WORKDAY
WORKGROUP - GRUPA.ROBOCZA
WORKSPACE - OBSZAR.ROBOCZY
XIRR - XIRR
XNPV - XNPV
YEAR - ROK
YEARFRAC - YEARFRAC
YIELD - YIELD
YIELDDISC - YIELDDISC
YIELDMAT - YIELDMAT
ZOOM - ZOOM
ZTEST - TEST.Z
FALSE - FAŁSZ
TRUE - PRAWDA